Till toppen

Preliminär skörd av potatis efter produktionsområde och typ av potatis. År 2020-2023

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Riket , Götalands södra slättbygder , Götalands mellanbygder ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Karta över Sveriges produktionsområden Där antalet undersökta företag understiger 20 utelämnas resultaten (..).

Variabel

Reducerad hektarskörd, kg/hektar

För Matpotatis är hektarskörden reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.
För Potatis för stärkelse är hektarskörden reducerad för rötskadade knölar.

Totalskörd, ton

För Matpotatis är totalskörden reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.
För Potatis för stärkelse är totalskörden reducerad för rötskadade knölar.

Tabelluppgift

Medelfel, procent

Medelfel redovisas som procent. Medelfel redovisas inte för variabeln Areal, hektar.

Medelfel är ett mått på osäkerheten i en punktskattning. Med hjälp av medelfelet kan ett konfidensintervall beräknas på följande sätt:
Punktskattningen ± 1,96 x medelfelet x punktskattningen

Exempel: År 2020 uppgick totalskörden av spannmål för riket till 5 955 000 ton, medelfelet var 0,4 procent.
Beräkningen blir: 5 955 000 ± 1,96 x 0,4 % x 5 955 000
Det säger i praktiken att med 95 % sannolikhet ligger det sanna värdet för totalskörden av spannmål i riket år 2020 i intervallet 5 908 000 – 6 002 000 ton.